Javni poziv studenticama i studentima za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2019. godini

22.1.2019Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine objavljuje

 

JAVNI POZIV STUDENTICAMA I STUDENTIMA

 

za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2019. godini

 

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2019. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.

Za Bosnu i Hercegovinu u 2019. godini je odobreno 150 mjesta, od čega je studenticama/studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 95 mjesta, studenticama/studentima univerziteta u Republici Srpskoj 48 mjesta i studenticama/studentima univerziteta u Brčko Distriktu BiH 7 mjesta.

 

Na ovaj poziv mogu se prijaviti:

·         isključivo redovne/i studentice/i univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koje/i nisu upisane/i u posljednju godinu studija.

 

Ostali uvjeti:

·         dobro vladanje njemačkim jezikom,

·         raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,

·         studentice/i se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,

·         spremnost za rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.

 

Prijava treba da sadrži sljedeće:

1.      Dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen), obostrano štampana, čitko popunjena na njemačkom jeziku sa unesenim datumom i potpisom,

2.      Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),

3.      Dva primjerka Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung)* popunjena na njemačkom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove,

4.      Uvjerenje o studentskom statusu (pravo učešća u programu imaju samo redovne/i studentice/i) koje je izdala relevantna visokoškolska ustanova,

5.      Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (neobavezno).

 

*Napomena: studentice/studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan od dva navedena primjerka Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung), koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku.

 

Način podnošenja prijava:

Zainteresirane/i studentice/i, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavna dokumenta  lično ili preporučeno poštom na sljedeći način:

·         Studentice/i visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,

·         Studentice/i visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,

·         Studentice/i koje/i studiraju u Brčko Distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

 

Prijave se mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu:

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Đoke Mazalića 3

71000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2019“

 

Rok za slanje prijava je srijeda, 20.2.2019. godine.

 

Napomena: Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje. 

 

Kriteriji koji će se primjenjivati pri odabiru kandidata:

·         Spremnost za rad u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca (podrazumijeva da zvanični ljetni raspust relevantnih visokoškolskih ustanova mora trajati najmanje dva mjeseca).

·         Prednost će imati studentice/i koje/i dosada nisu sudjelovali u ovom programu ili su ranijih godina dostavljale/i prijave za učešće u programu, ali nisu dobile/i radne ponude.

·         U obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika (na osnovu samoprocjene znanja iz Prijavnog obrasca).

·         Prethodno radno iskustvo je prednost.

 

Spisak studentica/studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterija biti odabrane i proslijeđene u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke, bit će objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine: www.arz.gov.ba u prvoj polovini marta 2019. godine.

 

Savezna agencija za rad SR Njemačke će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju dostavi Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

 

Studentice/studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu Merkblatt – Ferienbeschäftigung für im Ausland immatrikulierte Studierende, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti i Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

 

Kontakt osobe:


Merima Planinčić

tel.: 033/560 354

E-mail: merima.planincic@arz.gov.ba

 

Spomenka Došenović

tel.: 033/201 600

E-mail: spomenka.dosenovic@arz.gov.ba