Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI POZIV STUDENTICAMA I STUDENTIMA za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2022. godini

25.2.2022
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2022. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.

Za Bosnu i Hercegovinu u 2022. godini je odobreno 50 mjesta, od čega su studenticama/studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljena 32 mjesta, studenticama/studentima univerziteta u Republici Srpskoj 16 mjesta i studenticama/studentima univerziteta u Brčko distriktu BiH 2 mjesta.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redovne/i studentice/i univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koje/i nisu upisane/i u posljednju godinu studija.

Ostali uvjeti:

·       vrlo dobro i dobro poznavanje njemačkog jezika,

·       raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,

·       studentice/i se ne bi trebale/i ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,

·       spremnost za rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.

·       prethodno radno iskustvo je prednost.

 

Prijava treba da sadrži sljedeće:

1.     Dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen), obostrano štampana, čitko popunjena (po mogućnosti elektronski) na njemačkom jeziku sa unesenim datumom i potpisom,

2.     Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),

3.     Dva primjerka obrasca Erklärung zur Immatrikulationsbescheinigung popunjena na njemačkom ili engleskom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove,

(Napomena: studentice/studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan od dva navedena primjerka obrasca koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku.)

4.     Uvjerenje o studentskom statusu koje je izdao fakultet ili visoka škola na njemačkom ili engleskom jeziku (ako je uvjerenje izdato na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, potrebno je priložiti i prijevod dokumenta na njemački ili engleski jezik ovjeren od strane sudskog prevoditelja),

5.     Kopiju pasoša (samo stranica sa slikom),

6.     Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (ako je posjeduju).

 

Način podnošenja prijava:

Zainteresirane/i studentice/i, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavna dokumenta  preporučeno poštom na sljedeći način:

·       Studentice/i visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,

·       Studentice/i visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,

·       Studentice/i koje/i studiraju u Brčko distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

 

Prijave se mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu:

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Đoke Mazalića 3

71000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2022“

 

Rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 28.3.2022. godine.

 

Napomena: Prijavna dokumentacija se šalje u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke i ne vraća se studentima.   

 

Kriteriji koji će se primjenjivati pri odabiru kandidata:

·       Spremnost za rad u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca (podrazumijeva da zvanični ljetni raspust relevantnih visokoškolskih ustanova mora trajati najmanje dva mjeseca).

·       Prednost će imati studentice/i koje/i dosada nisu sudjelovali u ovom programu ili su ranijih godina dostavljale/i prijave za učešće u programu, ali nisu dobile/i radne ponude.

·       U obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika (na osnovu samoprocjene znanja iz Prijavnog obrasca).

·       Prethodno radno iskustvo je prednost.

 

Spisak studentica/studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterija biti odabrane i proslijeđene u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke, bit će objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine: www.arz.gov.ba nakon izvršene selekcije.

Savezna agencija za rad SR Njemačke će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju dostavi Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Studentice/studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu FB – Informationsblatt, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti i Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Kontakt osoba:

Merima Planinčić

tel.: 033/560 354

E-mail: merima.planincic@arz.gov.ba