Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI POZIV STUDENTICAMA I STUDENTIMA za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2024. godini

16.1.2024


Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2024. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redovne/i studentice/i univerziteta u Bosni i Hercegovini koje/i nisu upisane/i u posljednju godinu studija.

Ostali uvjeti:

·         vrlo dobro i dobro poznavanje njemačkog jezika,

·         raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,

·         studentice/i se ne bi trebale/i ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,

·         spremnost za rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.

·         prethodno radno iskustvo je prednost.

 

Prijava treba da sadrži sljedeće:

1.      Dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen), obostrano štampana, čitko popunjena (po mogućnosti elektronski) na njemačkom jeziku sa unesenim datumom i potpisom,

2.      Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),

3.      Dva primjerka obrasca Erklärung zur Immatrikulationsbescheinigung popunjena na njemačkom ili engleskom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom fakulteta,

(Napomena: studentice/studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan od dva navedena primjerka obrasca koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku.)

4.      Uvjerenje o studentskom statusu koje je izdao fakultet na njemačkom ili engleskom jeziku (ako je uvjerenje izdato na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, potrebno je priložiti i prijevod dokumenta na njemački ili engleski jezik ovjeren od strane sudskog prevoditelja),

5.      Kopiju pasoša (samo stranica sa slikom),

6.      Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (ako je posjeduju).

 

Način podnošenja prijava:

Zainteresirane/i studentice/i, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavna dokumenta  preporučeno poštom na sljedeći način:

·         Studentice/i fakulteta u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,

·         Studentice/i fakulteta u Republici Srpskoj prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,

·         Studentice/i koje/i studiraju u Brčko distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

 

Prijave se mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu:

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Đoke Mazalića 3

71000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2024“

 

Rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 19.2.2024. godine.

Napomena: Prijavna dokumentacija se šalje u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke i ne vraća se studentima.   

Savezna agencija za rad SR Njemačke će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju dostavi Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Studentice/studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu Info - Ferienbeschaeftigung, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti i Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Kontakt:

Merima Planinčić

tel.: 033/560 354

E-mail: merima.planincic@arz.gov.ba