Info

Sporazumi i protokoli o socijalnom osiguranju

29.5.2013


 I  Zaključeni:

  1. Sporazum o socijalnom osiguranju izmedju Bosne i Hercegovine i Republike Austrije i Protokol za provođenje Sporazuma o socijalnom osiguranju izmedju Bosne i Hercegovine i Republike Austrije /»Sl. list BiH», br. 2/01 – dodatak Medjunarodni ugovori/ i stupio na snagu 01.11.2001.godine. 
  2. Ugovor o socijalnom osiguranju izmedju Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske i Administrativni sporazum za provođenje Ugovora o socijalnom osiguranju izmedju Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske /»Sl. list BiH», br. 6/01 – dodatak Medjunarodni ugovori/ i stupio na snagu 01.11.2001.godine. 
  3. Sporazum izmedju Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju, stupio na snagu  01.01.2004.godine. 
  4. Ugovor izmedju Bosne i Hercegovine i Republike Turske o socijalnom osiguranju i Administrativni sporazum za provođenje Ugovora izmedju Bosne i Hercegovine i Republike Turske o socijalnom osiguranju /»Sl. list BiH», br. 16/03 –  dodatak Međunarodni ugovori/, i stupio je na snagu 01.09.2004.godine.
  5. Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju i Administrativni sporazum za provođenje Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju /»Sl. list BiH», br. 1/06 – dodatak Međunarodni ugovori/, i stupili na snagu 15.02. 2006.godine. 
  6. Ugovor o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Belgije / „Službeni glasnik BiH“, br .10/07 - Međunarodni ugovori/ i stupio na snagu 18.10.2007. godina 
  7. Sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Mađarske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti i Administrativni sporazum o provođenju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Mađarske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti /„Službeni list BiH“, br. 12/08- Međunarodni ugovori/ i stupio na snagu 24.12.2008. godine 
  8. Sporazum o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije /„Službeni list BiH“, br. 8/07 - Međunarodni ugovori/ i stupio na snagu 20.09.2007. godine 
  9. Sporazum o izmjeni sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije / „Službeni list BiH“, br. 5/11 – Međunarodni ugovori / i stupio na snagu danom objave
  10. Administrativni dogovor o sprovođenju Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije /„Službeni list BiH“, br. 1/09 - Međunarodni ugovori/ i stupio na snagu od dana važenja Sporazuma 

II    U Bosni i Hercegovini primjenjuju se i ugovori – sporazumi koji su priznati od bivše SFRJ, odnosno FNRJ

Bugarska
Konvencija o socijalnom osiguranju sa Bugarskom zaključena je 18.12.1957. godine u Beogradu /»Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS», br. 8/58/. Konvencija je stupila na snagu 01.09.1958. godine, od kada se i primjenjuje.

Danska
Konvencija o socijalnom osiguranju s Danskom, s Protokolom, zaključena je 22.06.1977. godine u Beogradu /»Službeni list SFRJ – Dodatak MUIDS», br. 5/80/. Konvencija je stupila na snagu 01.02.1979. godine, od kada se i primjenjuje.

Francuska
Opća konvencija o socijalnom osiguranju s Francuskom zaključena je 05.01.1950. godine u Parizu /»Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FRJ», br. /51/. Konvencija je stupila na snagu 01.04.1951.godine, od kada se i primjenjuje.

Luksemburg
Opća konvencija o socijalnom osiguranju s Luksemburgom, s Posebnim protokolom, zaključena je 13.10.1954. godine u Beogradu /»Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS», br. 12/56/. Konvencija je stupila na snagu 01.06.1956. godine, od kada se i primjenjuje.

Italija
Konvencija o socijalnom osiguranju s Italijom, s Opštim protokolom, zaključena je 14.11.1957. godine u Rimu /»Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS», br. 1/59/. Konvencija je stupila na snagu 01.01.1961. godine, od kada se i primjenjuje.

Mađarska
Konvencija o socijalnom osiguranju s Madjarskom zaključena je 07.10.1957. godine u Budimpešti /»Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS», br. 8/58/. Konvencija je stupila na snagu 01.07.1958. godine, od kada se i primjenjuje.

Njemačka
Sporazum o socijalnom osiguranju sa SR Njemačkom zaključen je, sa Završnim protokolom 12.10.1968. godine u Beogradu /»Službeni list SFRJ», br. 9/69/. Sporazum je stupio na snagu 01.09.1969. godine, od kada se i primjenjuje.

Nizozemska
Konvencija o socijalnom osiguranju s Nizozemskom, sa završnim protokolom, zaključena je 11.05.1977. godine u Beogradu /»Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS»,r. 11/80/. Konvencija je stupila na snagu 01.04.1979. godine, od kada se i primjenjuje.

Norveška
Konvencija o socijalnom osiguranju s Norveškom, zaključena je s Protokolom 22.11.1974. godine u Beogradu /»Službeni list SFRJ», br. 22/75/. Konvencija je stupila na snagu 01.09.1976.godine, od kada se i primjenjuje.

Poljska
Ugovor o saradnji u oblasti socijalne politike sa Dopunskim zapisnikom i Ugovor o socijalnom osiguranju sa dopunskim zapisnikom, zaključeni 16.01.1958. godine u Varšavi /»Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS», br. 9/58/. Ugovori su stupili na snagu 01.01.1959. godine, od kada se i primjenjuju.

Slovačka 
Sporazum o socijalnom osiguranju sa Čehoslovačkom zaključena je 22.05.1957. godine u Beogradu /»Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS», br. 5/58/. Sporazum je stupio na snagu 01.12.1957. godine, od kada se i primjenjuje. Ovaj Sporazum nije važeći za Češku Republiku. 

Švedska
Konvencija o socijalnom osiguranju sa Švedskom s Protokolom, zaključena je 30.03.1978. godine u Stockholmu /»Službeni list SFRJ – Dodatak MUIDS», br. 12/79/. Konvencija je stupila na snagu 01.01.1979. godine, od kada se i primjenjuje.

Švicarska
Konvencija o socijalnom osiguranju sa Švicarskom, sa Završnim protokolom, zaključena je 08.06.1962. godine u Bernu /»Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS», br. /63/. Konvencija je stupila na snagu 01.03.1964. godine, od kada se i primjenjuje.

Velika Britanija i Sjeverna Irska
Konvencija o socijalnom osiguranju s Velikom Britanijom i Sjevernom Irskom zaključena je 24.05.1958. godine u Londonu /»Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS», br. 7/58/. Konvencija je stupila na snagu 01.09.1958. godine, od kada se i primjenjuje.