Nadležnosti

24.5.2012

Agencija je nadležna da:

a) u oblasti zapošljavanja iz svoje nadležnosti predstavlja Agenciju, sarađuje s nadležnim agencijama, institucijama i međunarodnim organizacijama u tim oblastima;
b) u koordinaciji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: resorno ministarstvo BiH) izvršava preuzete međunarodne obaveze iz oblasti zapošljavanja, a   sarađujući sa nadležnim entitetskim zavodima za zapošljavanje  i  Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH;
c) prati primjenu međunarodnih standarda i politika u oblasti zapošljavanja i u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje  i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH učestvuje u njihovoj implementaciji;
d) inicira zaključivanje međunarodnih ugovora u oblasti zapošljavanja i učestvuje u vođenju pregovora za zaključivanje međunarodnih ugovora u oblasti socijalnog osiguranja za dio nezaposlenosti i prati njihovo provođenje u saradnji sa zavodima za zapošljavanje entiteta i Brčko Distrikta BiH; 
e) koordinira aktivnosti u domaćim i međunarodnim projektima u oblasti zapošljavanja koji su od interesa za Bosnu i Hercegovinu i sarađuje sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH u realizaciji istih;
f) prikuplja inostrane i domaće zahtjeve i informacije o ponudi i potražnji domaće i strane radne snage i u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH realizuje iste u granicama svojih nadležnosti i mogućnosti tržišta rada u Bosni i Hercegovini;
g) prati, analizira i istražuje privredna, društvena i druga kretanja, stanje zaposlenosti i nezaposlenosti, te njihove međusobne uticaje u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, na osnovu čega predlažu potrebne mjere i aktivnosti na unapređivanju zapošljavanja;
h) inicira potrebne aktivnosti kod entitetskih zavoda za zapošljavanje i Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH da se zajednički i u saradnji sa poslodavcima, sindikatima, obrazovnim ustanovama i drugim udruženjima organizuju i provode programi profesionalnog usmjerenja i obrazovanja u cilju većeg zapošljavanja i drugih oblika aktivne politike zapošljavanja; 
i) koordinira u zapošljavanju bosanskohercegovačkih građana u inostranstvu u granicama svojih zakonskih nadležnosti i u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH;
j) vrši potrebne analize i sastavlja izvještaje i dokumente iz oblasti zapošljavanja, sačinjava nacrte, prijedloge i radne materijale dokumenata koje usvajaju i donose organi vlasti Bosne i Hercegovine po iskazanim zahtjevima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i resornog ministarstva, po potrebi uz saradnju sa entitetskim zavodima i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH;
k) predlaže Vijeću ministara dugoročni, srednjoročni i godišnji plan o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini  zajedno sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, a putem resornog ministarstva BiH;
l) u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH daje resornom ministarstvu BiH mišljenje i prijedloge za zapošljavanje stranaca (kvote);
m) u saradnji s entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, osigurava neophodne podatke u oblasti nezaposlenosti, posebno onih koji se odnose na izvršavanje međunarodnih obaveza;
n) dostavlja svoje redovne godišnje izvještaje o radu i godišnje programe rada Vijeću ministara BiH,
o) provodi obuku i osposobljavanje svog kadra kako bi se odgovorilo zahtjevima i izazovima međunarodnih obaveza i integracijskih procesa, te inicira isto kod entitetskih zavoda za zapošljavanje i Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta“.