Sektor za međunarodnu saradnju i domaće tržište rada

24.5.2012

Sektor za međunarodnu saradnju i domaće tržište rada je nadležan da:

a)u oblasti zapošljavanja sarađuje s nadležnim agencijama, institucijama i međunarodnim organizacijama;

b)u koordinaciji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: resorno ministarstvo BiH) izvršava preuzete međunarodne obaveze iz oblasti zapošljavanja, a sarađujući sa nadležnim entitetskim zavodima za zapošljavanje  i  Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH;

c)prati primjenu međunarodnih standarda i politika u oblasti zapošljavanja i u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje  i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH učestvuje u njihovoj implementaciji;

d)inicira zaključivanje međunarodnih ugovora u oblasti zapošljavanja i učestvuje u vođenju pregovora za zaključivanje međunarodnih ugovora u oblasti socijalnog osiguranja za dio nezaposlenosti i prati njihovo provođenje u saradnji sa zavodima za zapošljavanje entiteta i Brčko Distrikta BiH;

e)koordinira aktivnosti u domaćim i međunarodnim projektima u oblasti zapošljavanja koji su od interesa za Bosnu i Hercegovinu i sarađuje sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH u realizaciji istih;

f)prikuplja inostrane i domaće zahtjeve i informacije o ponudi i potražnji domaće i strane radne snage i u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH realizuje iste u granicama svojih nadležnosti i mogućnosti tržišta rada u Bosni i Hercegovini;

g)prati, analizira i istražuje privredna, društvena i druga kretanja, stanje zaposlenosti i nezaposlenosti, te njihove međusobne uticaje u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, na osnovu čega predlažu potrebne mjere i aktivnosti na unapređivanju zapošljavanja;

h)inicira potrebne aktivnosti kod entitetskih zavoda za zapošljavanje i Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH da se zajednički i u saradnji sa poslodavcima, sindikatima, obrazovnim ustanovama i drugim udruženjima organizuju i provode programi profesionalnog usmjerenja i obrazovanja u cilju većeg zapošljavanja i drugih oblika aktivne politike zapošljavanja;

i)koordinira u zapošljavanju bosanskohercegovačkih građana u inostranstvu u granicama svojih zakonskih nadležnosti i u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH;

j)vrši potrebne analize i sastavlja izvještaje i dokumente iz oblasti zapošljavanja, sačinjava nacrte, prijedloge i radne materijale dokumenata koje usvajaju i donose organi vlasti Bosne i Hercegovine po iskazanim zahtjevima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i resornog ministarstva, po potrebi uz saradnju sa entitetskim zavodima i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH;

k)predlaže Vijeću ministara dugoročni, srednjoročni i godišnji plan o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini  zajedno sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, a putem resornog ministarstva BiH;

l)u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH daje resornom ministarstvu BiH mišljenje i prijedloge za zapošljavanje stranaca (kvote);

m)u saradnji s entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, osigurava neophodne podatke u oblasti nezaposlenosti, posebno onih koji se odnose na izvršavanje međunarodnih obaveza“;

n)učestvuje u izradi godišnjih izvještaja o radu i godišnjih programa rada Agencije;

o) učestvuje u provođenju obuke i osposobljavanju svog kadra kako bi se odgovorilo zahtjevima i izazovima međunarodnih obaveza i integracijskih procesa, te učestvuje u iniciranju istog kod entitetskih zavoda za zapošljavanja i Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH..

 

 

1. Odsjek za međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja

Saradnja sa međunarodnom organizacijom rada (MOR):

- Primjena ratifikovanih konvencija MOR-a u oblasti zaposlenosti i zapošljavanja,
- Priprema zakonskih akata za usvajanje i primjenu neratifikovanih konvencija,
- Učešće u pripremi, usvajanju i primjeni politika rada i zapošljavanja radi stvaranja uslova za implementaciju konvencija MOR-a
- Izvještavanje i saradnja sa MOR-om o stanju primjene konvencija, preporuka i rezolucija,
- Izvršenje finansijskih i drugih obaveza BiH prema MOR-u,
- Saradnja na razvoju makroekonomskog ambijenta za zapošljavanje i nediskriminacionu politiku u zapošljavanju,
- Učešće u radu MOR-a, njenih tijela i organa.

Saradnja sa Evropskom unijom:

- Harmonizacija propisa u BiH sa propisima Evropske unije o osiguranju za slučaj nezaposlenosti, o aktivnim i pasivnim mjerama u zapošljavanju,
- Aktivnosti na povećanju pokretljivosti i zapošljavanja bez ograničenja i diskriminacije,
- Stvaranje uslova za jednak tretman građana BiH zaposlenih u Evropi i stranih građana zaposlenih u BiH,
- Razvoj planova, akcija i projekata u skladu sa direktivama i preporukama Evropske unije.

Bilateralna i multilateralna saradnja:

- Priprema i primjena međunarodnih ugovora i sporazuma,
- Aktivnosti na preuzimanju obaveza iz ugovora s drugim zemljama o socijalnoj zaštiti i osiguranju za slučaj nezaposlenosti,
- Planiranje i stvaranje uslova za zapošljavanje građana BiH na radu u drugim zemljama i o mogućnostima povratka i zapošljavanja u BiH,
- Drugi poslovi u vezi sa radom građana BiH u inostranstvu i stranih lica u BiH.

2. Odsjek za domaće tržište rada

Analiza i unapređenje tržišta rada:

- Unapređivanje sistema i koordinacije u zapošljavanju,
- Koordinacija zavoda i službi zapošljavanja u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH radi povećanja zaposlenosti,
- Izvršavanje opštih politika zapošljavanja u BiH,
- Analiza i predlaganje mjera makroekonomskih politika u zapošljavanju radi povećanja zapošljavanja i nediskriminacije,
- Privlačenje dodatnih sredstava za izvršenje politke zapošljavanja,
- Usklađivanje politika i mjera socijalne zaštite i osiguranja za slučaj nezaposlenosti,
- Praćenje, analiza i informisanje javnosti i međunarodnih organizacija o tržištu rada i politikama rada u zemlji,
- Evidencije, statistika , dokumentacija i informacione usluge o tržištu rada,
- Analize, istraživanje i razvoj tržišta rada, ponuda-potražnja, nova zanimanja. 
- Vođenje evidencije na nivou BiH na osnovu izvještaja entiteta i Brčko-Distrikta BiH o stanju zaposlenosti, nezaposlenosti i zapošljavanja i ostvarivanja prava iz socijalnog osiguranja u BiH i davanje izvještaja za potrebe odgovarajućih organa u BiH.

Saradnja sa tržišno orjentisanim agencijama i fondovima:

- Centri za obuku, osposobljavanje i prekvalifikaciju nezaposlenih,
- Agencije za razvoj mikro i makro preduzetništva,
- Fondovi za podršku zaposlenosti i zapošljavanja i održavanje postojećeg stepena zaposlenosti,
- Fondovi za podršku zapošljavanju u nerazvijenim područjima i područjima u zaostajanju.