Sektor za opće, pravne, kadrovske i računovodstvene poslove

24.5.2012

Sektor za opće, pravne, kadrovske i računovodstvene poslove nadležan je za:

  • sudjelovanje u pripremi i iniciranju sklapanja i potpisivanja međudržavnih ugovora iz oblasti zapošljavanja i praćenje njihovog sprovođenja;
  • učestvuje u vođenju pregovora za zaključivanje međunarodnih ugovora u oblasti socijalnog osiguranja za dio nezaposlenosti i prati njihovo provođenje,pripremu i izradu općih i pojedinačnih akata;
  • vođenje administrativnih poslova za Savjetodavni odbor Agencije; učestvuje u izradi godišnjih programa rada i izvještaja o radu;
  • obavlja normativno-pravne i organizaciono-kadrovske poslove; poslovnu korespodenciju;
  • zastupanje Agencije u postupku pred sudovima na osnovu ovlaštenja direktora Agencije;
  • pripremanje ugovora koje Agencija zaključuje sa fizičkim i pravnim osobama;
  • vođenje protokola Agencije, praćenje izvršenja budžeta i izrada godišnjih i periodičnih izvještaja Agencije u skladu sa važećim propisima o računovodstvenim poslovima;
  • vođenje materijalnih i finansijskih evidencija, kao i blagajne, administrativne poslove za nabavke Agencije, raspodjelu i evidentiranje cjelokupne opreme Agencije;
  • personalne, administrativne, pomoćno-tehničke i druge poslove.