Savjetodavni odbor

24.5.2012

Savjetodavni odbor Agencije ima slijedeće nadležnosti:

a) daje mišljenje na sačinjeni godišnji pregled politika zapošljavanja u Bosni i Hercegovini,
b) daje mišljenje na prijedloge za zapošljavanje stranaca u BiH (kvote),
c) daje mišljenje na godišnje programe rada Agencije i godišnje izvještaje o radu,
d) daje mišljenje na izvještaje o preuzetim međunarodnim obavezama BiH u oblasti zapošljavanja,
e) daje mišljenje na rad Agencije i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije i  daje preporuke u vezi sa unaprijeđenjem rada Agencije,
f) inicira i predlaže aktivnosti i mjere Agencije na unaprijeđenju oblasti zapošljavanja na nivou BiH.

Na konstituirajućoj sjednici Savjetodavnog odbora Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, održanoj 26.10.2016. godine, verifikovan je mandat članovima Savjetodavnog odbora Agencije imenovanim u skladu sa članom  13. Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Za članove Savjetodavnog odbora Agencije imenovani su: 

 • Kalkan Ismira, ispred Federalnog ministarstvo rada i socijalne politike,
 • Mira Vasić, ispred Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske,
 • Adis Keco, ispred Saveza samostalnih sindikata BiH,
 • Suad Ećo, Udruženje poslodavaca FBiH,
 • Siniša Petrović, ispred Saveza Sindikata  Republike Srpske,
 • Saša Aćić, Unija udruženja poslodavaca RS,
 • Lidija Markota, ispred Ministarstva civilnih poslova BiH,
 • Pero Gudeljević, ispred Vlade Brčko distrikta BiH,
 • Predrag Marjanović, ispred Sindikata Brčko distrikta BiH,
 • Aida Ivčev, ispred Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BiH i
 • Hašić Enes, eminentni naučni radnik.

Pored ovih osoba u radu Savjetodavnog odbora Agencije po funkciji učestvuju i: direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, zamjenik direktora Agencije, direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje, direktor Zavoda za zapošljavanje RS i direktor Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

Održanim sastankom konstituiran je novi Savjetodavni odbor te je usvojen Poslovnik o radu Savjetodavnog odbora za naredni period. Za predsjedavajuću Savjetodavnog odbora izabrana je Ismira Kalkan.