Savjetodavni odbor

24.5.2012

Savjetodavni odbor Agencije ima slijedeće nadležnosti:

a) daje mišljenje na sačinjeni godišnji pregled politika zapošljavanja u Bosni i Hercegovini,
b) daje mišljenje na prijedloge za zapošljavanje stranaca u BiH (kvote),
c) daje mišljenje na godišnje programe rada Agencije i godišnje izvještaje o radu,
d) daje mišljenje na izvještaje o preuzetim međunarodnim obavezama BiH u oblasti zapošljavanja,
e) daje mišljenje na rad Agencije i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije i  daje preporuke u vezi sa unaprijeđenjem rada Agencije,
f) inicira i predlaže aktivnosti i mjere Agencije na unaprijeđenju oblasti zapošljavanja na nivou BiH.

Na konstituirajućoj sjednici Savjetodavnog odbora Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, održanoj 7.10.2021. godine, verifikovan je mandat članovima Savjetodavnog odbora Agencije imenovanim u skladu sa članom  13. Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Za članove Savjetodavnog odbora Agencije imenovani su: 

 • 1.  Kalkan Ismira, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,  predsjedavajuća Savjetodavnog  odbora Agencije,

  2.  Lidija Markota, Ministarstvo civilnih poslova BiH,

  3.  Miroslav Bokan, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske,

  4.  Pero Gudeljević, Vlada Brčko distrikta BiH,

  5.  Suad Ećo, Udruženje poslodavaca FBiH,

  6.  Saša Aćić, Udruženje poslodavaca Republike Srpske,

  7.  Aida Ivčev, Udruženje poslodavaca Brčko distrikta BiH,

  8.  Adis Kečo, Savez samostalnih sindikata BiH,

  9.  Siniša Petrović, Savez Sindikata Republike Srpske i zamjenik predsjedavajuće Savjetodavnog odbora,

  10.  Predrag Marjanović, Sindikat Brčko distrikta BiH,

  11.  Enes Hašić,  eminentni naučni radnik.

Pored ovih osoba u radu Savjetodavnog odbora Agencije po funkciji učestvuju i: direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, zamjenik direktora Agencije, direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje, direktor Zavoda za zapošljavanje RS i direktor Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

Održanim sastankom konstituiran je novi Savjetodavni odbor te je usvojen Poslovnik o radu Savjetodavnog odbora za naredni period. Za predsjedavajuću Savjetodavnog odbora izabrana je Ismira Kalkan.