Akti

Akti

23.5.2012

Program rada

Izvještaji o radu

Finansijski izvještaji

Srednjoročni plan rada Agencije za rad i zapošljavanje BiH

Strateški plan Agencije za rad i zapošljavanje BiH

Uputstva
Pravilnici
Odluke

Plan integriteta

Lista aktuelnih i realiziranih projekata tehničke saradnje

Agencija za rad i zapošljavanje BiH nije imala projekte tehničke saradnje.

Izjave o obavljenim konsultacijama

Odgovori po zahtjevima prema ZOSPI