Akti

Akti

17.8.2023

Program rada

Izvještaji o radu

Finansijski izvještaji

Srednjoročni plan rada Agencije za rad i zapošljavanje BiH

Strateški plan Agencije za rad i zapošljavanje BiH

Uputstva
Pravilnici
Odluke

Plan integriteta

Lista aktuelnih i realiziranih projekata tehničke saradnje

Lista aktuelnih i realiziranih projekata tehničke saradnje

Izjave o obavljenim konsultacijama

Odgovori po zahtjevima prema ZOSPI