Pregled stanja tržišta rada na dan 31. decembra 2014. godine

26.1.2015

Na dan 31.12.2014. u Bosni i Hercegovini je bilo 547.134 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 185 osoba ili 0,03%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, njih 278.513 ili 50,90% su žene.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 410 osoba (0,11%), a povećala se u Republici Srpskoj za 102 osobe (0,07%) i u Brčko distriktu BiH za 123 osobe (1,02%).

U strukturi lica koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.12.2014. godine, NKV radnika je 148.320 ili 27,11%, PKV 10.089 ili 1,84%, KV 188.829 ili 34,51%, VKV 3.179 ili 0,58%, NSS 1.561 ili 0,29%, SSS 146.767 ili 26,82%, VŠS 7.515 ili 1,37% i VSS 40.875 ili 7,47%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 34,51%, te NKV radnici 27,11%. 

U decembru je ukupno 14.850 osoba brisano sa evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja 7.380 osoba je zaposleno sa evidencija službi zapošljavanja.

Istovremeno je za 7.042 osobe prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 2.531 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u novembru 2014. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 707.556, a od toga 291.630 žena. U odnosu na oktobar 2014. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim licima se povećao za 0,1%, a broj zaposlenih žena se također povećao za 0,2%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za novembar 2014. godine iznosila je 43,6% i u odnosu na oktobar 2014. godine ostala je nepromjenjena.