Pregled stanja tržišta rada na dan 30. novembra 2018. godine

4.1.2019

Na dan 30.11.2018. u Bosni i Hercegovini je bilo 435.358 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 2.425 osoba ili 0,55%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 243.413 ili 55,91% su žene.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 232 osobe (0,07%), u Republici Srpskoj za 1.793 osoba (1,81%) i u Brčko distriktu BiH za 400 osoba (4,04%).

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.11.2018. godine:

NKV radnika je 118.913 ili 27,31%,

PKV 7.180 ili 1,65%,

KV 139.728 ili 32,10%,

VKV 1.914 ili 0,44%,

NSS 1.040 ili 0,24%,

SSS 123.522 ili 28,37%,

VŠS 6.566 ili 1,51% i

VSS 36.495 ili 8,38%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,10%, te radnici sa SSS 28,37%. 

U novembru je brisano ukupno 16.950 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 9.976 osobe.

Istovremeno je za 8.420 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.770 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u oktobru 2018. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 813.205, a od toga je 346.520 žena. U odnosu na septembar 2018. godine broj zaposlenih osoba povećao se za 0,6%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,6%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za oktobar 2018. godine iznosila je 35,0% i u odnosu na septembar 2018. godine smanjila se za 0,3 postotnih poena.