Pregled stanja tržišta rada na dan 31. augusta 2019. godine

7.10.2019

Na dan 31.8.2019. u Bosni i Hercegovini je bilo 406.848 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 361 osobu ili 0,06%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 233.146 ili 57,31% su žene.

Nezaposlenost se povećala u Federaciji BiH za 965 osoba (0,31%), dok se smanjila u Republici Srpskoj za 1.070 osoba (1,20%) i u Brčko distriktu BiH za 156 osoba (2,06%).

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.8.2019. godine:

NKV radnika je 111.788 ili 27,48%,

PKV-NSS 7.399 ili 1,82%,

KV 127.945 ili 31,45%,

VKV 1.629 ili 0,40%,

SSS 114.603 ili 28,17%,

VŠS 6.677 ili 1,64% i

VSS 36.807 ili 9,05%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,45%, te radnici sa SSS 28,17%. 

U augustu je brisano ukupno 16.381 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 9.287 osoba.

Istovremeno je za 10.583 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.352 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u julu 2019. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 821.791, a od toga je 351.714 žena. U odnosu na juni 2019. godine broj zaposlenih osoba povećao se za 0,1%, a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,2%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za juli 2019. godine iznosila je 33,1% i u odnosu na juni 2019. godine ostala je nepromijenjena.